Szerviz általános szerződési feltételek

1. A Szolgáltató

Cégnév: Adversum Kft.

Székhely: 5000. Szolnok, Muskátli u. 2/a

Elérhetőségei:

Cégjegyzékszám: 16-09-015997

Adószám: 13009786-2-16

Bankszámlaszám: HUF 11745004-20132864

2. A Megrendelő

A munkalapon feltüntetett személy.

3. A Szolgáltatás

A Megrendelő által Szolgáltatónak átadott telefonkészülék, telefontartozék, alkatrész, illetve készülékek meghibásodásának javítása díj ellenében.

4. Az ÁSZF tartalma

Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így Szolgáltató és Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására. Az egyedi megrendelésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor  hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint az 1959. évi IV. törvényben (Ptk.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

5. A Szolgáltatás igénybe vétele

Megrendelő a javítani kért készüléket munkalap felvétele mellett adja át Szolgáltatónak. Megrendelő a munkalapon feltünteti nevét és elérhetőségeit, a készülék azonosítását szolgáló adatokat, valamint megjelöli a készülék általa észlelt hibáját. Felek a munkalapon tüntetik fel a készülék átvizsgálásnak várható idejét. Amennyiben Szolgáltató a javításra vonatkozó megrendelést elvállalja, úgy a készüléket átveszi és a munkalap egy Felek által aláírt példányát Megrendelőnek visszaadja. Felek között a javítási szerződés jelen ÁSZF elfogadásával, a munkalap aláírásával és a készülék átadásával jön létre.

6. Jogszavatossági nyilatkozat

Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltatónak átadott készülék tekintetében rendelkezési és használati joga áll fenn; kijelenti továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a készülék Szolgáltató általi javítását akadályozná vagy korlátozná. Megrendelő szavatolja, hogy a készülék felett jogszerűen szerzett rendelkezési és használati jogot, a készüléken található szoftverek jogtisztaságáért felelősséget vállal.

7. A készülék javítása

Szolgáltató az átvett készüléket a munkalapon jelzett hiba feltárása érdekében bevizsgálja. Amennyiben a bevizsgálás eredményeként kiderül, hogy a jelzett hiba javítása bonyolultabb vagy költségesebb, mint ahogy az előzetesen várható volt, úgy Szolgáltató magasabb javítási díjra tarthat igényt. A javítás különösen akkor tekinthető bonyolultabbnak vagy költségesebbnek, ha a valódi hiba jelentősebb a jelzett hibánál, vagy ha a jelzett hibával összefüggő más hibák is feltárásra kerülnek. Szolgáltató a magasabb javítási díj iránti igényét a bevizsgálást követő 5 (öt) napon belül köteles Megrendelőnek bejelenteni. Amennyiben Megrendelő a magasabb javítási díjat nem fogadja el, úgy a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja. A készülék javítását Szolgáltató a magasabb javítási díjban való megállapodást megelőzően csak saját kockázatára folytathatja. Amennyiben a bevizsgálás eredményeként Szolgáltató megállapítja, hogy a hiba nem javítható, vagy olyan ok merül fel, amely miatt a javítást megtagadhatja, jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

A készülék visszaadásának további feltétele a munkadíj kiegyenlítése. Amennyiben a javításra bármilyen okból nem kerül sor, a mindenkori szerviz díjszabásban meghatározott bevizsgálási díjat kell megfizetni. Amennyiben a Megrendelő elfogadja a Szolgáltató árajánlatát és kéri a javítás elvégzését, a bevizsgálási díjat a Szolgáltató nem számolja fel. Nem javítható készülékek esetén minden esetben díjköteles a bevizsgálás. Ennek kiegyenlítéséig a Ptk. 397. § (2) bekezdése alapján a Szolgáltató birtokába került készüléken fennálló törvényes zálogjoga alapján, a Munkalapon szereplő tételeket nem áll módjában visszaszolgáltatni.

A javítás során kicserélt hibás alkatrészeket a Szolgáltató csak abban az esetben szolgáltata vissza, amennyiben a Megrendelő azt előzetesen kéri és a munkalapon ez a fenntartás szerepel. Ellenkező esetben ezeknek a veszélyes hulladék szerinti megsemmisítéséről köteles a Szolgáltató gondoskodni.

Amennyiben a javítandó készüléken fólia található, nem tudjuk garantálni annak épségének megőrzését, ugyanis egyes javítási munkafolyamatoknál elkerülhetetlen a kijelző mozgatása, mely során sérülhet a fólia. Ilyen esetekben kénytelenek vagyunk eltávolítani azt az eszközről.

A folyadékkáros készülékek bevizsgálási díja minden esetben kiszámlázásra kerül. A bevizsgálás tartalmazni fogja az esetlegesen felmerülő további költségeket. A javításra leadott folyadákkáros készülék a szétszerelést követően rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt a leadás pillanatában a korróziós folyamatoknak köszönhetően, mely a Szolgáltató felelősségét kizárja. A megjavított folyadékkáros készülékre garanciát nem áll módunkban vállalni, kérjük ennek tudatában dönts a javításról.

A készülék a szétszerelést követően a vízálló képességét elveszíti. Szolgáltató a javítást követő esetleges beázásból eredő károk esetén felelősségét kizárja.

Apple készülék szervizelése esetén:

A Face ID funkció fizikai behatások, ütődések hatására gyakran sérülhet. Ez a meghibásodás sokszor a készülék szétszerelését megelőzően nem jelentkezik, viszont összeszereléskor előfordulhat. Az alkatrész össze van párosítva az alaplappal, emiatt meghibásodás esetén sajnos nem javítható. Face ID hibátlan működésére szervizünk nem tud a vázolt tények miatt sajnos garanciát vállalni.

Egy értesítés jelenhet meg az akkumulátor csere után: “Nem sikerült ellenőrizni, hogy az iPhone eredeti Apple akkumulátorral rendelkezik-e.” Az értesítések nem befolyásolják készülék működését. Zárolt képernyőn 4 napig, a beállításokban 15 napig lesz látható.

Egy értesítés jelenhet meg a kijelző csere után: “Nem sikerült ellenőrizni, hogy az iPhone eredeti Apple kijelzővel rendelkezik-e.” Az értesítések nem befolyásolják készülék működését. Zárolt képernyőn 4 napig, a beállításokban 15 napig lesz látható.

8. A javítás megtagadása

Szolgáltató más személy által szakszerűtlenül szerelt készülék esetén jogosult a javítást megtagadni és a szerződéstől elállni.

9. A szavatossági és kárfelelősség kizárása

Szolgáltatót az általa végzett javításért a Ptk. szerinti szavatosság terheli. A szavatossági jog érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Ptk. 395. (4) bekezdése, valamint a 305. § – 311/A. § szakaszai tartalmazzák. Szolgáltató kizárja szavatossági vagy kárfelelősségét az alábbi esetekben:

 • Szakszerűtlenül összeszerelt vagy hiányos készülék javítása esetén.
 • A készülék átvételekor nem jelzett, illetve nem észlelhető hibák tekintetében.
 • A készüléken tárolt adatok tekintetében; Szolgáltató az adatvesztésért sem szoftveres, sem hardveres beavatkozás esetén sem vállal felelősséget.
 • Után gyártott, illetve gyenge minőségű alkatrészek, valamint az ezek okozta hibák tekintetében.
 • A típus és szériahibák tekintetében.
 • A szoftverek rendeltetésszerű működését Szolgáltató nem tudja garantálni, így a szoftverhibák vonatkozásában mind szavatossági, mind kárfelelősségét kizárja. Megjegyzés: A szoftverek kapcsán felmerülő hibák általában a gyártó/fejlesztő előtt érvényesíthetők.
 • Futárcég által történő szállítás esetén a szállítás során keletkezett károkért. Megrendelő a csomag futárnak történő átadásával elfogadja és tudomásul veszi jelen ÁSZF-et.

Szolgáltató kizárja a felelősséget a közvetett és/vagy következménykárok vonatkozásában, továbbá az elmaradt hasznokért, illetve a használatkiesésből eredő esetleges károkért is.

10. A javítás időtartama

Amennyiben a készülék javítása befejeződött és a készülék átvehető, úgy arról Szolgáltató telefonon/elektronikus levél útján értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a bevizsgálás várható időtartama a munkalapon jelzett időtartamot meghaladja, úgy erről Szolgáltató köteles Megrendelőt értesíteni.

A szolgáltatás elkészüléséről (javítási árajánlat, vagy a javítás elkészülte) az átvétel során, a munkalapon rögzített elérhetőségeken (telefon, email) a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt. Az első értesítést követő 30 (harminc) napig a munkalapon szereplő tételeket díjmentesen tároljuk. Ezt követően a tételeket a Szolgáltató értékesítheti, mely után a munkadíjat, a tárolási költséget valamint 10% kezelési költséget von le. Amennyiben a Megrendelő nem elérhető, a 3. (harmadik) sikertelen értesítési kísérlet időpontjától számítandóak a fenti határidők. Az első értesítést követő 30. (harmincadik) nap után, amennyiben a készüléket Megrendelő nem veszi át, a készülék lebontásra kerül.

Ha a Megrendelőnek nincs módja személyesen átvenni a készüléket, megbízottjának szabályos Meghatalmazással kell rendelkeznie.

11. A készülék kiadása

A készülék minden esetben (bevizsgálás és egyéb javítás esetén is) legkorábban a Szolgáltató által megjelölt időpontban vehető át.

Megrendelő az átvételéről való értesítést követően az előzetesen megbeszélt időn belül köteles a készüléket Szolgáltatótól átvenni. Szolgáltató a készüléket csak a munkalap bemutatása és átvételi igazolás kiállítása mellett adja ki Megrendelőnek. Megrendelő személyazonosságát Szolgáltató felhívására igazolni köteles. Szolgáltató a Megrendelő példányát képező munkalappal való visszaélés esetén az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget.

12. A díjfizetés

A javítási díj módosítására a 7. pontban foglaltak az irányadók. Megrendelő a bevizsgálási és a javítási díjat legkésőbb a készülék részére történő kiadásával egyidejűleg köteles Szolgáltatónak megfizetni. Szolgáltató a díjfizetésig jogosult a készüléket visszatartani. Szolgáltatót a Ptk. 397. § (2) alapján a szerződéssel kapcsolatos követelései biztosítására kézizálogjog illeti meg Megrendelőnek azon vagyontárgyain, amelyek a javítási szerződés következtében kerültek birtokába.

13. Garanciavállalás

Az általunk végzett javításokra 6 hónap garanciát vállalunk. Alaplapi javítások esetén a garancia időtartama 1 hónap.

A garancia az eredeti hibára és az általunk kicserélt / javított alkatrész ismételt meghibásodására vonatkozik garancia időn belül, azonban ha további hibák merülnek fel, a garancia nem vonatkozik rá. Továbbá a garancia nem terjed ki a véletlen károkra, és a tulajdonoscsere nem hosszabbítja meg a garancia idejét.

Ha egy korábban általunk megjavított eszközzel kapcsolatos jótállási problémát észlel, minden tudásunk szerint megpróbáljuk megjavítani a problémát díjmentesen. Abban az esetben, ha egy alkatrész megrendelésére van szükség a készülék garanciális javítása érdekében, vállaljuk, hogy legkésőbb 60 napon belül beszerezzük az alkatrészt és elvégezzük a szükséges javítást.

Garanciavállalás nem vonatkozik az alábbi esetekre:

 • Nem vállalunk felelősséget a folyadék által okozott károsodásért. A készülék kinyitása további károkat okozhat, amelyek egyes esetekben nagyon súlyosak és helyrehozhatatlanok lehetnek.
 • Nem vállalunk garanciát fizikai behatásból eredő meghibásodásokra. Például: törés, repedés, szakadás
 • Nem vállalunk garanciát fóliacserére vonatkozóan. A készülékre történő üvegfólia vagy öngyógyító hidrogélfólia felhelyezése nem minősül készülékjavításnak, így garanciát nem tudunk erre a szolgáltatásra biztosítani.
 • Nem vállalunk felelősséget olyan rejtett hibákért sem, amelyek az első ellenőrzés során nem voltak láthatóak/beazonosíthatóak.
 • A MobileClinic javítása után a harmadik fél vagy bármely más fél által elvégzett javítások kizárják az általunk vállalt garanciát.

Javítások után a további vízzáró vagy ellenálló tulajdonsága a készüléknek nem garantálható.

14. Értesítések

Szolgáltató a Megrendelő részére szóló értesítéseket Megrendelő munkalapon feltüntetett elérhetőségére küldi meg. Az sms és e-mail üzenet útján közölt értesítések a feladást követő napon tekintendők kézbesítettnek. A Megrendelőnél keletkező technikai hibák az értesítés kézbesített jellegét nem befolyásolják. Megrendelő nem hivatkozhat elérhetőségei megváltozására, ha a változásról Szolgáltatót nem tájékoztatta. Amennyiben harmadik személy visszaél Megrendelő elérhetőségével, úgy az ebből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

15. A szerződés ideje

A javítási szerződés határozatlan időre jön létre, a szerződés annak teljesítésével szűnik meg. Felek a jelen ÁSZF-ben foglalt esetekben gyakorolhatják elállási, illetve felmondási jogukat. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Szolgáltató addig felmerült díját és esetleg felmerülő kárát megtéríteni.

16. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a munkalapon megadott személyes adatait Szolgáltató saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a javítási szerződés teljesítése során felhasználja. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.